Tình hình thu chi ngân sách tỉnh Quảng Trị

THỜI GIAN THU NGÂN SÁCH CHI NGÂN SÁCH
Quý I/2017
(Báo cáo số 56/BC-UBND  ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách địa bàn (đến 30/3/2017): 446.538 triệu đồng/KH 2.396.000 triệu đồng, đạt 19% dự toán địa phương giao Tổng chi ngân sách địa phương (đến 30/3/2017): 1.146.755 triệu đồng/KH 6.891.157 triệu đồng đạt 17% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 376.663 triệu đồng/KH 2.126.000 triệu đồng, đạt 18% dự toán
- Thu XNK: 69.875 triệu đồng/KH 270.000 triệu đồng, đạt 26% dự toán
- Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ: 103.894 triệu đồng/350.400 triệu đồng, đạt 30% dự toán
- Chi thường xuyên: 777.531 triệu đồng/KH 4.372.898 triệu đồng, đạt 18% dự toán
Tháng 02/2017
(Báo cáo số 36/BC-UBND  ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh)
Tổng thu NSNN từ đầu năm đến 24/2/2017: 197,43 tỷ đồng bằng 8,24% dự toán địa phương. Tổng chi NSĐP từ đầu năm đến 24/2/2017: 920,966 tỷ đồng, bằng 18,42% dự toán.
- Thu nội địa: 186,950 tỷ đồng, bằng 8,79% dự toán
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 10,473 tỷ đồng, bằng 3,88% dự toán
- Chi đầu tư XDCB: 145,5 tỷ đồng, bằng 8,78% dự toán
- Chi thường xuyên: 775,4 tỷ đồng, bằng 18,42% dự toán
Tháng 01/2017
(Báo cáo số 85/BC-KBQT ngày 24/01/2017 của KBNN Quảng Trị)
Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 20/1/2017: 47.247 triệu đồng Tổng chi NSNN kế hoạch năm 2017 đến ngày 20/01/2017 : 365.545 triệu đồng, đạt 9,1% dự toán
- Thu nội địa: 42.909 triệu đồng, đạt 2,02% dự toán
- Thu XNK: 4.338 triệu đồng, đạt 1,61% dự toán
- Thu bổ sung từ NSTW: 326.685 triệu đồng, đạt 6,57% dự toán
- Chi thường xuyên: 322.843 triệu đồng, đạt 3,69% dự toán
- Chi đầu tư XDCB: 42.702 triệu đồng, đạt 5,4% dự toán
Tháng 11/2016
(Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 ước thực hiện: 7.394,701 tỷ đồng, đạt 105% dự toán địa phương và bằng 95% năm 2015 Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016 ước đạt: 7.045,602 tỷ đồng/KH 6.126,367 tỷ đồng bằng 115% dự toán địa phương và bằng 114% so với cùng kỳ năm 2015
- Thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện: 2.152 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương - Chi đầu tư phát triển ước thực hiện: 1.495,570 tỷ đồng/KH 1.249,623 tỷ đồng, đạt 119,68% dự toán
- Chi thường xuyên ước thực hiện: 4.188,383 tỷ đồng/3.587,221 tỷ đồng, đạt 116,76% dự toán
Tháng 10
(Báo cáo số 2959/BC-STC ngày 26/10/2016 của Sở Tài chính)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 20/10/2016: 1.501,442 tỷ đồng/2.752 tỷ đồng, đạt 55% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 20/10/2016: 3.956,512 tỷ đồng/6.126,367 tỷ đồng, đạt 64,6% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.272,446 tỷ đồng/1.852 tỷ đồng, đạt 69% dự toán
- Thu XNK: 228,996 tỷ đồng/900 tỷ đồng, đạt 25,4% dự toán

 
- Chi thường xuyên: 2.885,587 tỷ đồng/3.587,221 tỷ đồng, đạt 80,4& dự toán
-  Chi XDCB tập trung: 165,048 tỷ đồng/197,38 tỷ đồng, đạt 83,6% dự toán
9 tháng đầu năm 2016
(Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 30/9/2016: 1.335,564 tỷ đồng, đạt 48,53% dự toán năm 2016 Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến ngày 30/9/2016: 5.389,758  tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán năm 2016
- Thu nội địa: 1.108,830 tỷ đồng, đạt 59,87% dự toán
- Thu hoạt động XNK: 226,734 tỷ đồng, đạt 25,19% dự toán
- Chi thường xuyên: 3.961,113 tỷ đồng, đạt 75,99% dự toán
- Chi vốn XD CB: 1.428,645 tỷ đồng, đạt 56,18% dự toán

 
Tháng 8/2016
(Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu NSNN trên địa bàn đến ngày 20/8/2016: 1.183.726 triệu đồng, đạt 43,01% dự toán Tổng chi NSNN đến ngày 20/8/2016: 4.438.654 triệu đồng, đạt 57,86% KH
- Thu nội địa: 979.521triệu đồng, đạt 52,89% dự toán
- Thu XNK: 204.205 triệu đồng, đạt 22,69% dự toán
- Thu bổ sung từ TW: 2.454.051 triệu đồng, đạt 63,63% dự toán
- Chi thường xuyên: 3.433.783 triệu đồng, đạt 65,88% KH
-  Chi ĐTXD CB: 849.734 triệu đồng, đạt 41,26% KH
- Chi CTMT, CTQG: 40.706 triệu đồng, đạt 51,96% KH
- Trái phiếu Chính phủ: 69.431 triệu đồng, đạt 32,74% KH
Tháng 7/2016
(Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 31/7/2016: 1.102 tỷ đồng Tổng chi ngân sách địa phương: 3.834 tỷ đồng
- Thu nội địa: 905 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán
- Thu xuất nhập khấu: 197 triệu đồng, đạt 21,98% dự toán
- Chi xây dựng cơ bản đạt 31,69% dự toán
- Chi thường xuyên đạt 59,27% dự toán
- Chi CTMTQG đạt 60,09%
- Chi TPCP đạt 44,22%
6 tháng đầu năm 2016
(Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh)

 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 933,4 tỷ đồng, đạt 34% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 2.332,782  tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 747,34 tỷ đồng, bằng 45% dự toán
- Thu từ hoạt động XNK: 186,06 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán
- Chi thường xuyên: 1.703,424 tỷ đồng, bằng 48,91% dự toán
- Chi đầu tư phát triển: 278,889 tỷ đồng, bằng 22,32% dự toán
Tháng 5/2016 (Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh) Tổng thu NSNN đến ngày 24/5/2016: 2.403.599 triệu đồng, đạt 36,37% dự toán năm 2016 Tổng chi NSNN đến ngày 24/5/2016: 2.535.336 triệu đồng, đạt 33,78% dự toán năm 2016
- Thu nội địa: 557.252 triệu đồng, đạt 30,09% dự toán
- Thu XNK: 109.966 triệu đồng, đạt 12,14% dự toán
- Thu bổ sung NSTW: 1.736.381 triệu đồng, đạt 45,02% dự toán
- Chi thường xuyên: 2.115.674 triệu đồng, đạt 40,59% dự toán
-  Chi ĐTXD CB: 384.455 triệu đồng, đạt 18,06% dự toán
- Chi CTMT: 18.168 triệu đồng, đạt 23,19% dự toán
- Chi TPCP: 17.039 triệu đồng, đạt 19,88% dự toán
Tháng 4/2016  
(Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh)

 
Tổng thu NSNN đến ngày 25/4/2016: 2.114.357 tỷ đồng, đạt 31,99% dự toán địa phương Tổng chi NSNN đến ngày 25/4/2016: 1.943,211 tỷ đồng, đạt 26,27% dự toán địa phương  
- Thu nội địa: 460,837 tỷ đồng, đạt 24,88% dự toán
- Thu XNK:  109,293 tỷ đồng, đạt 12,14% dự toán
- Thu bổ sung NSTW: 1.547,224 tỷ đồng, đạt 40,04% dự toán

 
- Chi thường xuyên : 1.665,913 tỷ đồng, đạt 31,96% dự toán
- Chi ĐTXDCB : 247,854 tỷ đồng, đạt 12,15% dự toán
- Chi CTMT: 10,571 tỷ đồng, đạt 13,49% dự toán
- Chi TPCP: 18,873 tỷ đồng, đạt 23,76% dự toán
Quý 1/2016
(Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh)

 
Tổng thu NSNN đến ngày 23/3/2016: 1.282.098 triệu đồng, đạt 19,40% dự toán Tổng chi NSNN: 1.398.499 triệu đồng, đạt 19,12%KH
- Thu nội địa: 252.072 triệu đồng, đạt 13,61% KH
- Thu XNK: 82.311 triệu đồng, đạt 9,15% KH
- Thu bổ sung NSTW: 947.715 triệu đồng, đạt 24,57% KH
- Chi thường xuyên: 1.244.370 triệu đồng, đạt 23,87% KH
- Chi đầu tư XDCB : 154.129 triệu đồng, đạt 7,33% KH
Tháng 02/2016 (Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh)
 
Tổng thu NSNN đến ngày 24/02/2016: 499.283 triệu đồng, đạt 7,55% dự toán năm 2016 Tổng chi NSNN ngày 24/02/2016: 964.512 triệu đồng, đạt 18,06% dự toán năm 2016
- Thu nội địa: 185.447 triệu đồng, đạt 10,01% dự toán
- Thu XNK: 40.454 triệu đồng, đạt 4,49% dự toán
- Thu bổ sung NSTW: 273.382 triệu đồng, đạt 7,09% dự toán
- Chi thường xuyên: 846.701 triệu đồng, đạt 17,91% dự toán
- Chi ĐTXDCB : 108.169 triệu đồng, đạt 19,47% dự toán
- Chi CTMT : 198 triệu đồng, đạt 33,56% dự toán
Tháng 01/2016 (Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 29/1/2016 của UBND tỉnh) Tổng thu NSNN đến ngày 24/01/2016: 82.048 triệu đồng, đạt 3,19% dự toán năm 2016 Tổng chi NSNN ngày 24/01/2016: 140.161 triệu đồng, đạt 2,08% dự toán năm 2016 (chi thường xuyên)
- Thu nội địa: 69.365 triệu đồng, đạt 4,15% dự toán
- Thu XNK: 12.683 triệu đồng, đạt 1,41% dự toán
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây